OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ / ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦЗАРАХУВАННЯ ДО БАЗОВОЇ ОСВІТИ

autor: | 16. června 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 SB. (Lex Ukrajina Školství)

Ředitel základní školy Základní školy a mateřské školy Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu22. 6. 2022; 15:00 – 16:00 hodin

Místo zápisu: ZŠ Jindřichovice pod Smrkem, v přízemí budovy

Předpokládaný počet přijímaných: 18

Organizace zápisu:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor žádosti v česko-ukrajinské verzi, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.


Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

директора Základní školy a mateřské školy Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Дата та час запису22. 6. 2022; 15:00 – 16:00 годин

Місце запису: ZŠ Jindřichovice pod Smrkem, головний вхід в будівлю школи

Орієнтовна кількість дітей: 18

Порядок запису:

  1. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
  1. У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b) документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) документ, що дає право представляти дитину.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.